Skeppsvik, en by vid havet med historia

I Skeppsvik, drygt en mil söder om Sävar, bor det cirka 100 permanentboende. Många hus används som sommarboenden och under de varmaste månaderna ökar befolkningen med mer än det dubbla. Stora delar av den vackra skärgårdsmiljön ingår i naturreservatet Tavasten- Skeppsviksskärgården och längst ut på ön Bjuren finns nästintill orörd granskog. Till Skeppsvik kommer många besökare via båt, kajak och kanot för att uppleva området både på vatten och land. Andra kommer med bil eller cykel för att besöka Skeppsviks herrgård eller för att promenera i naturreservatet.


Skeppsviks historik i korthet
I slutet av 1780-talet fick bröderna Erik och Per Forsell tillstånd av Kunglig Majestät att anlägga ett finbladigt sågverk i Sävar. Bröderna byggde även i början av 1800-talet ett järnbruk och smedja. I Skeppsvik vid Sävaråns mynning i Bottenviken anlades en lastageplats på Hästskäret med ån som enda förbindelse inåt landet. På den tiden var Skeppsvik en obebodd plats.
Under 1840-talet blev det en konjunkturuppgång i Europa och Skeppsbyggeriet satte fart längs våra kuster. Ett varv anlades i Skeppsvik och det togs i bruk 1848. Troligtvis byggdes inte mer än tre stora fartyg på varvet, men båtreperationer var desto vanligare. Ann-Charlotte på 400 ton, skonerten Säfvar på 400 ton, den stora fullriggaren Lizzi byggdes 1857 på över 5000 ton och är alla exempel på stora skepp som byggdes i Skeppsvik.
1849 flyttades Skeppsviks Herrgård från sin ursprungliga plats vid järnbruket i Johannesfors, där den uppförts på 1770-talet, till Brädskäret i Skeppsvik. Skeppsviks herrgård räknas därför idag som en kulturhistorisk intressant byggnad.
Omkring 1920–40 var flottningen via Sävarån, mest intensiv. Omkring 2,5–4 miljoner kubikfot flottades årligen. Vid mitten av 1940-talet fanns 600 flottare, varav drygt 30 personer sysselsattes med sorteringsarbete i Skeppsvik. År 1951 var det sista året som timmer flottades i Sävarån.

Skeppsviks landskap och miljö
Det är inlandsisen som format Skeppsviks arkipelag. Öarna består av åsformiga kullar eller ryggar av bottenmorän utdragna i isens rörelseriktning (ett av Sveriges främsta drumlinlandskap). Den smala drumlin som Skeppsviks by ligger på reste sig ur havet för 300 år sedan och höjer sig ca. 8mm per år.
2018 (2018-11-19) bildades ett naturreservat, med namn Tavasten Skeppsviksskärgården- som delvis är Natura 2000 område på närmare 1870 ha. Det unika med detta reservat är att det består av närmare 1597 ha vattenareal. Naturreservatet ligger i anslutning till Nedre Sävaråns naturreservat och bildar tillsammans en mosaik av skyddsvärda naturmiljöer med både sötvatten och bräckt vatten för många olika land och vattenlevande arter.
Skeppsviks naturområden har också flera typer av växter som inte återfinns på många andra platser i Sverige. Dessa har troligen följt med den ballast som de historiska segelskutorna förde med sig till Skeppsvik från andra delar av Europa. Ett exempel är den flinta sten som kan påträffas vid kustlinjen, som endast återfinns naturligt i Skåne och Danmark.