Naturreservatet, Tavasten-Skeppsviksskärgården är på ca 1870 ha, varav 1597 vattenareal. Läs mer på..
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/tavasten-skeppsviksskargarden.html

SENASTE NYHETER
Bekämpa invasiva växter i din trädgård
Invasiva växter är ett stort hot mot vår biologiska mångfald eftersom de skadar vårt ekosystem och konkurrerar ut och skadar andra växter. De invasiva växterna ska tas bort. Gräv helst bort växten med rötterna och lägg dem i en sopsäck (inte på komposten eller i skogen). Kör bort dem till återvinning /brännbart. I Skeppsvik finns stora mängder av Jättebalsamin och Blomsterlupin. Gör gärna en insats för att ta bort dessa.. 

Tack för att du hjälper till!

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/for-dig-som-privatperson/vanligaste-arterna/

Landsbygdsutveckling i Umeå kommun. 
Läs mer på..
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/landsbygdsutveckling.4.88db09b1724ee319ca381.html

Beställning av kläder på.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVMLvajfqjzBsATbr5yv33DpQaQSLOQP1T3iJapXla9hEtiw/viewform

Länkar
•   Skeppsvik Herrgård